Pokyny pre prepravu nadmerného a nadrozmerného

Postup pri podávaní žiadosti o prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov

Ak plánujete na rýchlostnej ceste Via Pribina v úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce prepravovať nadmerný, alebo nadrozmerný náklad, požiadajte o potrebné povolenie na takéto zvláštne užívanie pozemných komunikácií cestný správny orgán a zároveň požiadajte o vyjadrenie, respektíve súhlas správcu tejto cesty, spoločnosť Via Pribina Operations, a.s.

Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmerných a nadrozmerných prepravách, ako aj postup správcov a stanovenie podmienok sa (okrem iných predpisov) riadi aj Metodickým pokynom MDPT SR č. 1/2008, najmä kapitolu 4.1 Definovanie náležitostí na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Informácie cestného správneho orgánu – Slovenskej správy ciest pre dopravcov nadmerných, alebo nadrozmerných nákladov nájdete tu.

Prepravca musí kontaktovať spoločnosť Via Pribina Operations, a.s. formou žiadosti o stanovisko správcu komunikácie na zvláštne užívanie komunikácií pri nadmernej a nadrozmernej preprave.

Podmienky súhlasného stanoviska správcu cesty Via Pribina

Via Pribina Operations, a.s. vydá súhlasné stanovisko, ak žiadateľ dodrží všetky povinnosti vyplývajúce z Metodického pokynu 1/2008, ktorý vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Z hľadiska šírkového usporiadania je potrebné prepravu zabezpečiť v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z., Vyhl. 9/2009 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z. a v zmysle nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.z.

Súprava a sprievodné vozidlo musia byť vybavené fungujúcim obrysovým a výstražným zariadením.

Požadujeme, aby si dopravca na prepravnej trase vopred overil, či nie sú na trase RC Via Pribina uzávierky a obchádzky, ktoré by bránili vykonaniu prepravy (bezplatné tel. č.: 0800 333 333).

Presný termín prepravy dopravca preukázateľne (poštou, e-mailom) oznámi najneskôr 3 dni pred ich uskutočnením správcovi rýchlostnej cesty, spoločnosti Via Pribina Operations, a.s.

Dopravca je povinný oznámiť na tel. č. 0800 333 333 vjazd súpravy na trasu ako aj jej opustenie, t.j. začiatok a ukončenie prepravy na úseku RC Via Pribina.

V prípade spôsobenia škody na RC Via Pribina (alebo jej súčasti) je žiadateľ túto udalosť povinný bezodkladne oznámiť Centru monitorovania dopravy (tel. č. 0800 333 333), následne ju odstrániť, resp. uhradiť náklady na jej odstránenie. Preprava musí byť vykonaná tak, aby sa nepoškodilo cestné teleso, mosty a ich príslušenstvo. Škodu, ktorá vznikne na cestnom telese, mostných objektoch a ich príslušenstvách, hradí dopravca v plnom rozsahu.

Via Pribina Operations, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočnými parametrami súpravy, ktoré by mohli byť zistené pri úradných úkonoch (váženie, meranie) poverených kontrolných orgánov. V žiadostiach prosím uvádzajte údaje a parametre zodpovedajúce skutočnosti.

V prípade, že sa preprava neuskutoční v určenom termíne, alebo s parametrami odlišnými od parametrov uvedených v žiadosti, Via Pribina Operations, a.s. predloží cestnému správnemu orgánu pre diaľnice a rýchlostné cesty, ktorým je MDVRR SR podnet na uloženie sankcie pre nedodržanie podmienok zvláštneho užívania.

Ak sa súprava stane nepojazdnou z dôvodu technickej poruchy, alebo nehody, dopravca zabezpečí jej odtiahnutie do časového limitu 2 hod. 30 min. od okamihu nepojazdnosti súpravy na vlastné náklady, respektíve súprava bude na jeho náklady z úseku RC Via Pribina odtiahnutá.

Žiadosť o stanovisko správcu komunikácie k navrhovanej trase a určenie podmienok prepravy môžete poslať poštou na adresu:

Via Pribina Operations, a.s.
SSÚR Selenec
P.O.BOX 19A
Ing. Roman Naď
Asistent technika pre plánovanie a správu majetku
949 01 Nitra
tel.: 0917 115 089
e-mail: roman.nad@viapribinaoperations.sk

Pokyny pre prepravu nebezpečného nákladu

Prepravu nebezpečných vecí upravuje európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR a platí aj na vnútroštátnu prepravu. Táto dohoda bola publikovaná vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 64/1987 zbierky a ČSR k nej pristúpilo v roku 1986. Slovenská republika v rámci medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí pristúpila k tejto dohode ako následník ČSFR v roku 1993 (Oznámenie MZV SR č.243/1996 Z. z.).

Informácie pre dopravcov was last modified: 8 septembra, 2022 by