Životné prostredie

Cesty patria k prvkom, ktoré na tvár a funkčnosť krajiny vplývajú v najväčšej miere. Okrem života ľudí vplývajú aj na život zvierat a rastlín. Via Pribina nezasahuje do chránených oblastí a neprechádza ani lokalitami Natura 2000 (sústava chránených území európskeho významu).

Najbližšie k trase sa nachádza chránené vtáčie územie Tríbeč, územie európskeho významu Dvorčiansky les a Zoborské vrchy.

Okolie cesty sa vyznačuje veľkou druhovou pestrosťou. Žije tu približne 6 000 druhov živočíchov a 1200 druhov cievnatých rastlín. Okolie cesty budú čoskoro lemovať desiatky tisíc novovysadených kríkov a tisícky stromov, ktoré budú tvoriť zelenú prírodnú bariéru.

Prehrať video
Via Pribina je odhodlaná stať sa udržateľnou cestou
Všetká elektrická energia z obnoviteľných zdrojov
na celom projekte a akejkoľvek novej výstavbe 100%
Súčasťou programu zodpovednosti výrobcov
všetko odpad koncesionára je recyklovaný 100%
Divé Lúky
16 000 m2 lúk rekultivovaných
Včelárstvo
viac ako 60 včelích úľov podporených projektom Via Pribina
Info panely zamerané na životné prostredie
na každom odpočívadle v spraváve Via Pribina
LED osvetlenie na celom projektu
a v prípade akejkoľvek ďalšej výstavby
Cesta nie je smetisko

Vyhadzovanie odpadkov počas jazdy stále patrí k správaniu niektorých vodičov.

Aj preto sme v spolupráci s občianskym združením Všestranko podporili ich kampaň Lss nie je smetisko, avšak u nás na odpočívadlách s názvom Cesta nie je smetisko.
Osadené tabule na odpočívadlách s týmto názvom obsahujú niekoľko často vyhadzovaných predmetov na cestu, napríklad žuvačky, či plechovky od nápojov. Tabule ifnormujú tom, ako dlho sa takéto predmety rozkladajú v prírode.
Vedeli ste, že plienka sa rozkladá až 250 rokov?

Cieľom kampane je šíriť povedomie o potrebe chrániť životné prostredie.

Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom

Na viacerých úsekoch R1 v správe Via Pribina, a.s., bola intenzita dopravy v roku 2016 vyššia ako 3 mil. vozidiel za rok.

Na základe uvedenej skutočnosti, naša spoločnosť, v súlade s povinnosťami stanovenými v zákone NR SR č. 2/2005 Z.z. (v platnom znení) a súvisiacej legislatívy pre správcov väčších ciest, spracovala „Strategickú hlukovú mapu“ a Akčné plány ochrany pred hluk“, pre stav dopravy v roku 2016.

Oba dokumenty nájdete na stránke http://www.hlukovamapa.sk/granvia_2016.html

Prípadné pripomienky k „Návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom“ môžete zasielať písomne na adresu :

Via Pribina, a.s.
Ing. Miloslav Spišák
Suché Mýto 1
811 03 Bratislava
Pripomienky a podnety boli zasielané do 16.6.2019.

Odpadové hospodárstvo

Naše Stredisko správy a údržby v Selenci bolo postavené tak, aby vyhovovalo energeticky úsporným riešeniam. Pri výbere vozidiel, elektroniky, kancelárskeho vybavenia ale i posypových materiálov považujeme ohľaduplnosť k životnému prostrediu za dôležité kritérium.

V stredisku, ale aj na odpočívadlách Tekovské Nemce máme vybudovaný systém triedenia odpadov, ktoré sa môžu opätovne zhodnotiť. S nebezpečnými látkami narábame obozretne, aby sme vylúčili ich únik do pôdy, alebo vôd.

Ekológia cesty

Hluk je sprievodným znakom dopravy a vplýva na kvalitu života. Nedá sa odstrániť, ale môžeme ho efektívne obmedziť. Rýchlostnú cestu Via Pribina lemuje 41 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 32,6 km. Protihlukové steny sú vysoké 2-5 m a okrem hluku zmierňujú aj pôsobenie bočného vetra.

Jazda po Via Pribina je aj estetickým zážitkom. Cesta čiastočne kopíruje mierne zvlnený profil krajiny, ale v niektorých úsekoch stojí na mostných pilieroch nad krajinou. Na 46 km trase je 53 mostov s celkovou dĺžkou 6 669 m. Najdlhší most (ponad Priemyselnú ulicu v Nitre) meria takmer 1 200 m. Viaceré ďalšie mosty na trase sú dlhé niekoľko sto metrov. Pod mostmi môže bez prekážok migrovať zver. Trasu cesty kopíruje oplotenie, aby sme aj takto zamedzili stretu zvierat s vozidlami.


Zvláštny dôraz kladieme na ochranu vodných zdrojov. V telese cesty je zabudovaná kanalizačná sústava a popri ceste niekoľko desiatok odlučovačov ropných látok (ORL). Dažďová voda z cesty steká cez drenážny systém do ORL, kde sa zachytávajú a ukladajú rôzne nečistoty. Odbornú likvidáciu ropných látok a čistenie ORL zabezpečujeme podľa potreby.

Životné prostredie was last modified: 18 augusta, 2022 by