Všeobecné informácie

Projekt Via Pribina (projekt PPP – rýchlostná cesta R1) je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership) tohto rozsahu na Slovensku. 

Projekt spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km počas 30 rokov. Novovybudovaná rýchlostná cesta spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica.

Prvé tri úseky (Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce) nadväzujú na úseky R1 Nitra – Trnava a Hronský Beňadik – Banská Bystrica, čím vznikol 167 km dlhý ťah R1 Trnava – Banská Bystrica.

Projekt realizuje konzorcium Via Pribina, a.s., pozostávajúce zo spoločností VINCI Concessions a Meridiam. Ak výherca výberového konania spoločnosť uzatvorila Koncesnú zmluvu so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a Výstavby SR 23. marca 2009.

Stavbu zhotovila spoločnosť Granvia Construction, s.r.o.

Prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty Via Pribina zabezpečuje spoločnosť Via Pribina Operations, a.s. (viď. Štruktúra partnerov projektu).

Projekt Via Pribina je tzv. projektom „na zelenej lúke” (z anglického výrazu „green field project”). Týmto názvom sú všeobecne označované projekty, ktoré sú realizované bez obmedzení vyplývajúcich z predchádzajúcej činnosti. V prípade diaľničných projektov ide o výstavbu celkom novej cestnej infraštruktúry. Opakom „green field” projektu je „brown field” projekt. Príkladom „brown field projektu” je rekonštrukcia už existujúcej cestnej infraštruktúry.

Existuje mnoho modelov PPP projektov. Projekt Via Pribina je príkladom tzv. DBFOM PPP projektu. Pri tomto modeli koncesionár zodpovedá za naprojektovanie (Design), výstavbu (Construction), financovanie (Finance), prevádzku (Operate) a údržbu (Maintenance).

Prehrať video
Prehrať video

1. úsek Nitra, západ – Tekovské Nemce v dĺžke 45,9 km
2. úsek Banská Bystrica – severný obchvat v dĺžke 5,7 km

Dátum otvorenie úsekov* :

1. úsek Nitra, západ – Selenec.………………………28. október 2011
2. úsek Selenec – Beladice ………………………. ….28. október2011
3. úsek Beladice – Tekovské Nemce……………….28. október 2011
4. úsek Banská Bystrica – severný obchvat…….27. júl 2012

*počas výstavby bol prvý úsek segmentovaný na 3 časti

Hlavná trasa
Dĺžka:51,6 km
Kategória:R 22,5
Plocha vozoviek na R1:1 100 000 m2
Počet stavebných objektov:850
Mostné objekty – výstavba a vyvolané úpravy
Celkový počet:84
Celková dĺžka mostov:6 843 m
Mimoúrovňové križovatky
Počet:6
Protihlukové steny
Počet objektov:41
Celková dĺžka:32 611 m
Oporné a zárubné múry
Počet objektov:27
Celková dĺžka:4 362 m
Prekládky a vyvolané úpravy ostatných komunikácií
Počet objektov:59
Prekládky a vyvolané úpravy inžinierskych sietí
Vodohospodárske objekty:187
Objekty elektro:255
Prekládky plynovodu:35
Názov stavby
Rýchlostná cesta R1, Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP
Druh stavbyNovostavba
Verejný obstarávateľ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Koncesionár
Via Pribina, a.s., Europeum Business Center – blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Zhotoviteľ
Granvia Construction, s.r.o., Pri Trati 25/a, 821 06 Bratislava
Generálny projektant
Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Valbek, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, ČR

Koncesia zahŕňa projektovanie, výstavbu, financovanie a 30 ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty Via Pribina (Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat).

Prvé tri úseky Nitra – Tekovské Nemce (46 km) boli do prevádzky uvedené 28. októbra 2011.

Štvrtý úsek, severný obchvat Banská Bystrica (5,7 km) bol uvedený do prevádzky 27. júla 2012.

Koncesionár projektu PPP – Rýchlostná cesta Via Pribina

Spoločnosť Via Pribina, a.s. je koncesionárom projektu PPP – rýchlostná cesta Via Pribina: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat.

Aktivity spoločnosti

Via Pribina, a.s. je ako koncesionár poverená projektovaním, výstavbou, financovaním, prevádzkovaním a údržbou štyroch úsekov rýchlostnej cesty Via Pribina počas obdobia 30 rokov. Na realizácii projektu sa priamo podieľala spoločnosť Granvia Construction s.r.o, hlavný dodávateľ stavebných prác. 

Za údržbu a prevádzku rýchlostnej cesty je zodpovedná spoločnosť Via Pribina Operation, a.s.

Konzorcium

Spoločnosť Via Pribina, a.s. tvorí konzorcium dvoch akcionárov. Sú nimi významné zahraničné spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. Obe spoločnosti sa dlhodobo venujú oblasti PPP projektov a koncesií. Disponujú bohatými skúsenosťami v tejto oblasti, o čom svedčia aj mnohé medzinárodné ocenenia udelené projektom, na ktorých spoločnosti participovali. Výnimkou nie je ani slovenský projekt PPP – rýchlostná cesta Via Pribina, ktorý získal dve prestížne ocenenia PFI Awards, v roku 2010 a v roku 2013.

Manažment Via Pribina, a.s. stanovil politiku spoločnosti pre Integrovaný manažersky systému kvality, životného prostredia a BOZP , ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

Pre zobrazenie dokumentu k hodnotám a poslaniu spoločnosti, kliknite kdekoľvek na tento text.

Spoločnosť Via Pribina, a.s založili rovnakým podielom spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure.

VINCI Highways

VINCI Highways je dcérskou spoločnosťou VINCI Concessions, vedúcou koncesnou spoločnosťou a prevádzkovateľom služieb cestnej mobility. VINCI Highways navrhuje, financuje, buduje a prevádzkuje diaľnice, mestské siete, mosty, tunely a mýtne služby v rozsahu takmer 4 000 km v 16 krajinách sveta. Spoločnosť VINCI Highways je zárukou najvyššieho štandardu prevádzky a bezpečnosti, pričom využíva dlhoročné odborné znalosti na zabezpečenie príjemnej dopravy pre všetkých vodičov.

Meridiam Infrastructure

Investičný fond Meridiam Infrastructure sa zameriava na financovanie projektov výstavby a prevádzkovania verejných infraštruktúr, ktoré sú financované prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev (PPP) alebo sú predmetom koncesií. Spoločnosť investuje nielen vo Francúzsku, ale i v krajinách ako Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Veľká Británia, USA, či Kanada do projektov primárnej a sekundárnej, teda už existujúcej infraštruktúry v nasledujúcich odvetviach :

  • Dopravná infraštruktúra
  • Sociálne zariadenia, najmä zdravotnícke zariadenia a zariadenia pre starších a zdravotne postihnutých občanov
  • Životné prostredie a úspory energií
  • Verejné služby a stavby občianskej vybavenosti

Projekt verejno-súkromného partnerstva alebo tzv. PPP (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje formy dlhodobej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru a verejné služby pre občanov.

Skrátene možno povedať, že PPP umožňuje verejnému sektoru využiť súkromné investície a použiť štátny rozpočet na financovanie iných verejných infraštruktúr a služieb. Verejná sféra vďaka tejto metóde získava taktiež väčší prospech z know-how a pracovných postupov, ktoré sa uplatňujú v súkromnom sektore.

Model verejno-súkromného partnerstva umožňuje verejnému sektoru zabezpečiť vybudovanie a prípadne následnú údržbu a prevádzku infraštruktúry, ktorej realizácia je finančne náročná a je potrebné ju vybudovať v krátkom čase. Projekty verejno-súkromného partnerstva sú spravidla kontrakty uzatvárané na dlhú dobu (30 rokov pre projekt R1) a efektívnosť verejno-súkromného partnerstva vyplýva zo synergie vytvorenej medzi jednotlivými poskytnutými službami (naprojektovanie, financovanie a riadenie, výstavba, údržba a prevádzkovanie), ktoré zastrešuje jeden súkromný partner.

V zahraničí sú PPP projekty využívané na vybudovanie a prevádzku nielen cestných komunikácií, ale napríklad i letísk, mestského osvetlenia, domovov dôchodcov, atď. Dlhoročnú tradíciu majú PPP projekty najmä vo Veľkej Británii, či Severnom Írsku, kde sa PPP projekty začali využívať koncom osemdesiatych rokov. Koncom deväťdesiatych rokov začali PPP projekty využívať aj krajiny ako Holandsko, Portugalsko, Francúzsko, USA, Kanada a iné.

Spoločnosť Via Pribina, a.s. je členom slovenskej Asociácie PPP, ktorej hlavným cieľom je podpora a rozvoj projektov PPP v Slovenskej republike.

Historicky prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership) v oblasti cestnej infraštruktúry tohto rozsahu na Slovensku.

Projekt spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km počas 30 rokov. Novovybudovaná rýchlostná cesta sa nachádza na východ od Bratislavy a spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica. Konkrétne ide o úseky Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Úsek Nitra -Tekovské Nemce nadviaže na úseky R1 Nitra – Trnava a Hronský Beňadik – Banská Bystrica, čím v budúcnosti vznikne 167 km dlhý ťah R1 Trnava – Banská Bystrica.

Projekt je rozdelený do 4 stavieb

  • 1. úsek Nitra, západ – Selenec v dĺžke 12,6 km
  • 2. úsek Selenec – Beladice v dĺžke 19 km
  • 3. úsek Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke 14,3 km
  • 4. úsek Banská Bystrica – severný obchvat v dĺžke 5,7 km

Hlavné stavebné práce sa začali 1.septembra 2009.

Dátumy otvorenia úsekov:

  • Nitra – Tekovské Nemce – 28. október 2011
  • Banská Bystrica – severný obchvat – 27. júl 2012

Koncesia potrvá 30 rokov, teda do roku 2041, kedy Koncesionár odovzdá rýchlostnú cestu Verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ

Verejným obstarávateľom projektu Via Pribina je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

s ktorým spoločnosť Via Pribina, a.s. uzavrela Koncesnú zmluvu.

Nezávislý dozor

Nezávislý dozor projektu Via Pribina vykonáva spoločnosť SGS spol. s r.o.

Via Pribina, a. s.
Europeum Business Center, Blok A
Suché mýto 1
Bratislava 811 03

email: info@viapribina.sk

tel. č.: 02 58101605

Koncesia a prevádzka was last modified: 28 októbra, 2022 by